รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโด

: บริการให้คำปรึกษาแหล่งเงินทุน สำหรับท่านมีหลักทรัพย์ ที่ต้องการจำนอง-ขายฝาก ด้วยความเร่งด่วน สำหรับท่านที่มี บ้าน ที่ดิน คอนโด ทาว์นเฮาท์ ต้องการ แปลงเป็นทุน เรายินดีให้บริการด้วยความเป็นกันเอง สามารถติดต่อได้ที่ 090-282-9965 Line ID : 0902829965
เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง และ ขายฝาก

บุคคลธรรมดา

- โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
- ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- ทะเบียนสมรสหรือทะบียนหย่า
- หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
- มรณะบัตรคู่สมรส
- ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
- ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

นิติบุคคล ห้างร้าน

- โฉนดที่ดิน ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
- หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
- ข้อบังคับของนิติบุคคล
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด
- แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
- หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
- ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)

ในการทำธุรกรรมที่สำนักงานกรมที่ดิน กรุณาเตรียมเอกสารไปให้ครบเพื่อความสะดวกในการทำ (กรุณาถ่ายสำเนาเอกสารให้พร้อมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรม)

อย่าเซ็นสัญญานอกสถานที่ ให้เซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พนักงานกรมที่ดินเท่านั้น แล้วจะปลอดภัย
ก่อนเซ็นสัญญา อ่านให้ละเอียดก่อน ไม่เช่นนั้น สัญญาจะไม่เป็นไปตามสัญญา